Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van “JOURDAN does it!” zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34305399.

1. Algemeen
a. Op alle rechtsverhoudingen van “JOURDAN does it!” met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
b. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.
c. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door “JOURDAN does it!”.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “JOURDAN does it!” en opdrachtgever, waarop “JOURDAN does it!” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met “JOURDAN does it!”, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Offertes en overeenkomst
a. De overeenkomst van een opdracht komt tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging.
b. Alle offertes van “JOURDAN does it!” zijn vrijblijvend.
c. De in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, zoals portokosten, communicatiekosten, drukwerk en reis- en verblijfskosten te maken voor het uitvoeren van opdrachten op andere een locatie dan de locatie van opdrachtgever in de regio Amsterdam of de eigen locatie van “JOURDAN does it!”.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. “JOURDAN does it!” zal de door partijen overeengekomen opdracht naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “JOURDAN does it!” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht, tijdig aan “JOURDAN does it!” worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “JOURDAN does it!” zijn verstrekt, heeft “JOURDAN does it!” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
c. “JOURDAN does it!” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Contractsduur, wijziging van de overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden zoals uit haar aard voortvloeit.
b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Deze gelden slechts als streeftermijnen. Overschrijding daarvan brengt “JOURDAN does it!” niet in verzuim.
c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. “JOURDAN does it!” zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
d. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zullen hebben, zal “JOURDAN does it!” opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
e. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal “JOURDAN does it!” daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
f. In afwijking van artikel 4 zal “JOURDAN does it!” geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6. Inschakeling derden namens de opdrachtgever
a. “JOURDAN does it!” is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever diensten van derden te betrekken. Indien dit plaatsvindt zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
b. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is “JOURDAN does it!” toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
c. “JOURDAN does it!” is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.
d. De opdrachtgever geeft aan derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg met “JOURDAN does it!”.

7. Beëindigen of tijdelijk onderbreken van de overeenkomst
a. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. In het geval van een vast aantal overeengekomen af te nemen uren per week of per kalendermaand kan de overeenkomst tijdelijk door beide partijen worden onderbroken. Partijen dienen bij het doorgeven van een onderbrekingsperiode een termijn van tenminste één volledige kalendermaand in acht te nemen. De onderbrekingsperiode dient in het geval van een vast aantal overeengekomen uren per kalendermaand te worden aangegeven in (een) volledige kalendermaand(en). De onderbrekingsperiode dient in het geval van een vast aantal overeengekomen uren per week te worden aangegeven in het aantal volledige weken.
b. Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan “JOURDAN does it!” de overeengekomen vergoeding, en daarbij de reeds bestelde en gemaakte kosten verschuldigd zijn, ongeacht of door “JOURDAN does it!” gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.
c. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.
d. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de voorwaarden termijn(en) en vergoeding(en) zoals aangegeven in de offerte van “JOURDAN does it!”.

8. Geheimhouding intellectuele eigendom
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Onverminderd het bepaalde artikel in 8 punt a. van deze voorwaarden, behoudt “JOURDAN does it!” zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
c. “JOURDAN does it!” behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt aangebracht.

9. Aansprakelijkheid
a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is “JOURDAN does it!” slechts aansprakelijk voor de indirecte schade. “JOURDAN does it!” is nimmer verplicht tot vergoeding van directe schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.
b. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van “JOURDAN does it!” dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
c. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van “JOURDAN does it!” beperkt tot ten hoogste eenmaal de aanneemsom met een maximum van 2 kalendermaanden, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van “JOURDAN does it!” of haar ondergeschikten.

10. Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop “JOURDAN does it!” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “JOURDAN does it!” niet in staat is haar verplichtingen na te komen. “JOURDAN does it!” heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat “JOURDAN does it!” haar verbintenis had moeten nakomen.
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van “JOURDAN does it!” opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door “JOURDAN does it!” niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
c. Indien “JOURDAN does it!” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

11. Facturering en betaling
a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
b. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van “JOURDAN does it!”, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
c. De door “JOURDAN does it!” na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat op uurbasis in rekening worden gebracht.
d. Betaling dient, tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
e. Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand is de boeterente van toepassing zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling is vereist. De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
f. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die “JOURDAN does it!” maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
g. Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij “JOURDAN does it!” schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
h. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan “JOURDAN does it!” verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

12. Geschillenbeslechting
a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
b. De rechter van de woonplaats van “JOURDAN does it!” zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij “JOURDAN does it!” er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

13. Toepasselijk recht
a. Op elke overeenkomst tussen “JOURDAN does it!” en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
b. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen “JOURDAN does it!” en opdrachtgever.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s